Арбитражни производства

Ние работим успоредно с бизнеса и предоставяме комплексна услуги по превенция на задлъжнялостта.  Извършваме обстоен правен анализ на използваните от клиента договори, анекси, протоколи и други елементи на документооборота и предлагаме оптимални работещи решения за превенция и улесняване на събирането на вземания включително използването на арбитраж и включването на арбитражна клауза/споразумение.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, можем да Ви насочим към арбитражен съд, с които работим. Чрез него в едноинстанционно производство Вие ще получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция. АС разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се разреши от АС и ответната страна не възрази в срока, даден и за отговор.

Предимства:

  • Арбитражът е по-бърз, тъй като арбитражното дело се разглежда едноинстанционно. Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.
  • Арбитражът е по-малко натоварен с дела от държавните съдилища. Насрочването на заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.
  • Арбитражът е по-евтин, особено за исковете с висока цена, тъй като с покачване цената на иска, размерът на арбитражната такса намалява, докато съдебната е винаги 4%.
  • Съдебен контрол от Върховния касационен съд. Арбитражните решения могат да бъдат оспорени само чрез иск пред Върховния касационен съд на строго установени основания, посочени в чл. 47 ЗМТА. Това обезпечава стабилността на арбитражните решения, които не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението, от една страна, и възможност за контрол от най-висшата съдебна институция, когато са налице основанията за това, от друга страна.
  • Арбитражът е конфиденциален. Публичното разглеждане на делото излага на показ отношенията между спорещите страни и неизбежно води до влошаване, а често и до прекратяване на търговските връзки помежду им. Разрешаването на съществуващия спор чрез арбитраж дава по-добра възможност да бъдат запазени занапред добрите търговски връзки между страните.
  • Страните избират арбитрите. В арбитражното производство всяка от спорещите страни избира арбитър, а те председател на решаващия състав. Възможно е страните да се споразумеят делото да се гледа и реши от едноличен арбитър. Всичко това повишава доверието към решаващия орган и дава възможност може да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение.
  • Страните избират процедурата. Страните могат да се споразумеят, по каква процедура да бъде разгледано делото им в зависимост от спецификата на правния спор. Това означава, че те могат да поискат делото да се гледа по правила, които се отклоняват от тези, предвидени в Правилника на АС при БСК.
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина. Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено в значителна степен от Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас