Съдебно събиране на вземания

Съдебно събиране на вземания

В случай че събирането на вземането по извънсъдебен път се окаже невъзможно, ние организираме и поемаме разноските и разходите за неговото съдебно събиране по  всички предвидени в закона производства: заповедни, искови, обезпечителни. За всяко конкретно вземане и производство, без да пестим средства подбираме най-добрият екип от адвокати, което ни гарантира успех, дори при най-заплетените случаи. Винаги използваме пълния инструментариум за събиране на вашите вземания и съвместно нашите адвокати предприемаме всички необходими съдебни действия, при пълна прозрачност и подробна отчетност.

Вие пестите време, средства, усилия и нерви, а ние организираме и контролираме за наша сметка целия процес за съдебното събиране на вашето вземане– от началния контакт с длъжника и предявяване на вземането през постоянни опити за извънсъдебно споразумение, обезпечаване на вземането, съдебно производство и издаването на изпълнителен лист, завеждане и водене на изпълнително дело, издирване и установяването на имущество, публична продан, обявяването в несъстоятелност, ангажиране на наказателна отгoворност и т.н. до пълното погасяване на задължението.

В нашата дейност задължително спазваме  следните стандарти:

 • Системно извършване на  анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания;
 • Обсъждане и изготвяне на успешна съвместна стратегия подпомагаща адвокатите при воденето на делата
 • Постоянен мониторинг и контрол на делата, сроковете, плануваните и предприетите действия
 • индивидуален подход към всеки възложен казус – включително при вземане на решение към кое от възможните съдебни производства да се пристъпи;
 • Използваме иновативни решения и собствен софтуер.
 • Във всички фази на събирането на вземания– уведомяване на длъжника за предприемане на съдебни действия, образуване и водене на съответното съдебно производство, образуване и водене на изпълнително дело, преговори с длъжниците във всяка една фаза, с цел сключване на споразумение и извънсъдебно уреждане на спора, в т.ч. изготвянето на самите споразумения;
 • Вникваме в проблемите на клиентите си и ги решаваме посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения
 • Винаги действаме единствено и само след информираното съгласие на клиента
 • Ние сме активната страна и постоянно информираме клиентите на ясен език за развитието на техния казус, чрез изпращане на регулярни писмени отчети.
 • Винаги спазваме сроковете и поетите ангажименти.
 • Никога не подвеждаме клиентите си с напразни обещания и фалшиви очаквания.
 • Даваме работещи решения и заставаме зад тях
 • Никога не се оправдаваме с грешки на служители и партньори
 • Работим на територията на цялата страна (в районите на всички окръжни съдилища) със собствен екип и без превъзлагане;
 • Постоянно следим на законодателните промени и на съдебната практика, вкл. на ниво ЕС и съобразяване на предприетите съдебни действия с новите изисквания и тенденции;
 • Упражняваме посредничество за възстановяване на нарушените търговски и лични връзки между кредитора и длъжника
 • Намиране на индивидуален подход към всеки възложен казус.

Получаваме възнаграждение само и единствено, ако вземането бъде събрано!

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас